Venise và những cuộc tình gondola tái bản lần 12

Tổng cộng có 32.000 đơn vị sách nhe các bạn. Sách ra đời từ 5 năm nay mà vẫn lai rai tái bản hầu bạn độc. Bây giờ có nhiều dạng sách du ký nhưng dường như các bạn vẫn nhớ đến cuốn sách này của tôi khi muốn tham khảo trước chuyến đi.

Viết du ký cực khổ gấp nhiều lần viết truyện hư cấu, nên cầm một cuốn sách du ký trên tay, bạn đọc kỹ kỹ nhe.

Cảm ơn các bạn.

DT (4 Nov 2015)

 


  next page >