Truyện dài

Cung đường vàng nắng

NXB Trẻ

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhắm mắt thấy Paris 

NXB Trẻ

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bìa cũ Nhắm mắt thấy Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford thương yêu

NXB Trẻ

2007